FLUSHING CART UNIT

wix-con2-1

นอกเหนือจากการติดตั้งไส้กรองให้ครบตามตำแหน่งแล้ว อุปกรณ์ Off-line หรือ Flushing Cart Unit นั้น ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่นำน้ำมันที่อยู่ในถังนำมาวิ่งผ่านไส้กรอง อย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดความสกปรกของน้ำมันได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการใช้ Flushing Cart Unit

ชุดกรองน้ำมันไฮดรอลิค สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบไฮดรอลิค เพื่อทำความสะอาดและระบายความร้อนให้กับระบบ

  • ใช้สำหรับทำความสะอาดเมื่อมีการเติมน้ำมันใหม่เข้าในระบบ เนื่องจากน้ำมันใหม่นั้นมีความสะอาดไม่เพียงพอกับระดับที่ต้องการ
  • ใช้ในการทำความสะอาดกรองสิ่งสกปรกภายในท่อทางของระบบไฮดรอลิคเนื่องจากภายในระบบไฮดรอลิคส์เมื่อมีการใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่ง จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเนื่องจากความสกปรก และการที่จะเติมน้ำมันใหม่ที่มีความสะอาดเข้าไปในระบบจึงต้องมีการทำความสะอาดในระบบเสียก่อน
  • ใช้ในการกรองสิ่งสกปรกสำหรับระบบที่มีการติดตั้งใหม่
  • ใช้สำหรับทำความสะอาดน้ำมันในระบบขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน โดยการติดตั้งขนานกับระบบหลัก (Off-Line)
  • ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค ทั้งการดูดน้ำมันเก่าออกจากระบบและเติมน้ำมันใหม่เข้าสู่ระบบ

ชุดกรองน้ำมันถูกติดตั้งเข้ากับโครงสร้างที่กะทัดรัดพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  ด้วยเหตุนี้ทำให้ชุดทำความสะอาดน้ำมันเหมาะกับงานที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ

การบำรุงรักษา

  1. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ FLUSHING สำหรับ MINERAL OIL คือไม่เกิน 600C
  2. ต้องแน่ใจว่าน้ำมันที่นำมา FLUSHING เป็นชนิดเดียวกันกับน้ำมันที่ใช้งาน
  3. ในขณะทำการ FLUSHING ควรหมั่นทำการตรวจสอบไส้กรองโดยสังเกตจาก Pressure Gauge หากมีการอุดตัน ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่
  4. ถ้าต้องการนำไปใช้กับน้ำมันชนิดอื่น กรุณาติดต่อทางวิศวกรผู้ออกแบบ ก่อนการใช้งาน