1. อุปกรณ์ห้องทดลอง ( Lab Equipment )

จัดจำหน่าย อุปกรณ์ในห้องทดลอง (Laboratory) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว พลาสติก และอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับสารเคมี รับรองด้วยมาตรฐาน เช่น Beaker, Flask, Test Tube, Graduate Cylinder, Dropper, Burette, Pipette etc.