HYDRAULIC FILTER

Hydraulic Filter ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำมัน โดยเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

  1. เสียเวลาในกระบวนการผลิต ( System Downtime )
  2. คุณภาพของสินค้าตกลง ( Decline in product quality)
  3. เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิค ( Equipment repair and replacement )
  4. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ลดลง ( Loss of component Efficiency )

 

 

  1. Suction Filter

เป็นกรองแบบหยาบๆ โดยเนื้อไส้กรองเป็นแบบ Wire Mesh ( Surface Filter ) ทำหน้าที่ดักจับ สิ่งสกปรกที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่ ความละเอียดของไส้กรองจะอยู่ระหว่าง 60 ไมครอน จนถึง 250 ไมครอน โดยส่วนมากจะเลือกไส้กรองที่มีอัตราการไหลเป็น 3 เท่าของประสิทธิภาพปั๊ม

Suction Filter

 

  1. Pressure Line Filter

เป็นไส้กรองที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนเข้า Valve โดยไส้กรองเป็นแบบ Microfiber ( Depth Filter ) ความละเอียดของไส้กรองจะอยู่ระหว่าง 3-25 ไมครอน โดยวิธีการเลือกไส้กรองนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของ Valve  ( ตารางที่ 2 )

Return Line Filter

  1. Return Line Filter

เป็นไส้กรองที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ที่เกิดจากการใช้งาน ก่อนที่น้ำมันจะกลับลงสู่ถัง โดยไส้กรองเป็นแบบ Microfiber, Paper ( Depth Filter ) หรือ Wire Mesh ( Surface Filter ) ก็ได้ ความละเอียดของไส้กรอง จะอยู่ระหว่าง 3-90 ไมครอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของอุปกรณ์ในระบบ โดยส่วนมากจะเลือกไส้กรองที่มีอัตราการไหลเป็น 2 เท่าของประสิทธิภาพปั๊ม

Pressure Line Filter

 

  1. Air Breather

เป็นไส้กรองที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่มากับอากาศ เนื่องจากว่าเวลา Pump ทำงานจะมีการดูดอากาศเข้ามาแทนที่ ทำให้สิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน อยู่ในอากาศ จะเข้ามาสู่ถังได้ โดยไส้กรองเป็นแบบ Microfiber, Paper ( Depth Filter ) ความละเอียดของไส้กรอง จะอยู่ระหว่าง 3-10 ไมครอน มีทั้งเป็นแบบไส้กรองธรรมดา หรือเป็นแบบดักจับความชื้นได้

Air Breather

 

  1. Flushing Cart Unit

นอกเหนือจากการติดตั้งไส้กรองให้ครบตามตำแหน่งแล้ว อุปกรณ์ Off-line หรือ Flushing Cart Unit นั้น ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่นำน้ำมันที่อยู่ในถังนำมาวิ่งผ่านไส้กรอง อย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดความสกปรกของน้ำมันได้เป็นอย่างดีFlushing Cart Unit